ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ HB BODY BODYSOFT 250GR ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

Κωδικός προϊόντος: 12380 / Part number: 2000300050
 
Πολυεστερικός στόκος σπάτουλας δύο συστατικών κατάλληλος τόσο για μεταλλικές όσο και για ξύλινες και πολυεστερικές επιφάνειες.
Λεπτόκοκκος, αλλά ικανός να γεμίζει βαθουλώματα.
Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται πολύ εύκολα με γυαλόχαρτο P80 - P120.
Δίνει τέλεια επιφάνεια χωρίς πόρους.
€3.20
Κατοπιν παραγγελιας από 4 έως 10 εργασιμες
Αγορά Λίστα επιθυμιών Εκτύπωση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Πολυεστερικό πληρωτικό κατάλληλο για μεταλλικές, ξύλινες και πολυεστερικές επιφάνειες.
Προϊόν πλήρωση λεπτών σωματιδίων με καλές ιδιότητες πλήρωσης
Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα με χαρτί P80-P120 για τέλειο τελείωμα χωρίς οπές.
Χρώμα; Μπεζ
Ο καταλύτης συμπεριλαμβάνεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΚΗ ΛΕΞΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες: Στυρένιο

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H333: Πιθανά βλαβερό κατά την εισπνοή.
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H361: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
H372: Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ:
P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Μην καπνίζετε.
P241: Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός εξοπλισμός:
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά):
Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.
Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.